Sơ đồ tổ chức

Cơ cấu tổ chức

 

Hội đồng quản trị

Bà Nguyễn Thị Mai Thanh
Chủ tịch HĐQT
   
       
Ông Dominic Scriven
Phó Chủ tịch HĐQT
Ông David Alexander Newbigging
Phó Chủ tịch HĐQT
       
Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình
Thành viên HĐQT
 Ông Đặng Hồng Tân
 Thành viên HĐQT

 

Lý lịch trích ngang

Bà Nguyễn Thị Mai Thanh

Chủ tịch HĐQT

Giới tính                                  : Nữ
Ngày sinh                               : 25/12/1952
Nơi sinh                                  : Trảng Bàng, Tây Ninh
Quốc tịch                                : Việt Nam
Dân tộc                                    : Kinh
Quê quán                                : Tây Ninh
Địa chỉ liên hệ                        : 364 - Cộng hòa, P.13, Q.Tân Bình, Tp.HCM
ĐT liên lạc ở cơ quan          : (84-8) 3810 0017

Trình độ văn hóa                   : Đại học
Trình độ chuyên môn           : Kỹ sư nhiệt lạnh
Quá trình công tác                :             
     • 1987 – 1993                    : Giám đốc Xí nghiệp Cơ điện lạnh
     • 1993 – nay                       : Chủ tịch HĐQT kiêm
                                                     Tổng Giám đốc CTCP Cơ Điện Lạnh
Chức vụ hiện tại                    : Chủ tịch HĐQT kiêm 
                                                     Tổng Giám đốc CTCP Cơ Điện Lạnh
Hành vi vi phạm pháp luật  : Không có
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: Không có

 

Ông Dominic Scrien
Phó Chủ tịch HĐQT

Giới tính                                   : Nam
Ngày sinh                                : 18/09/1963
Nơi sinh                                   : London - Anh Quốc
Quốc tịch                                 : Anh Quốc
Dân tộc                                    : Anh Quốc
Quê quán                                 : Anh Quốc 
Địa chỉ liên hệ                        : 364 - Cộng hòa, P.13, Q.Tân Bình, Tp.HCM
ĐT liên lạc ở cơ quan          : (84-8) 3810 0017

Trình độ văn hóa                   : Đại học
Trình độ chuyên môn           : Chuyên gia Tài chính và thị trường vốn
Quá trình công tác                :             
     • 1994 – nay                       : Công ty Dragon Capital
Chức vụ hiện tại                    : Giám đốc CT Dragon Capital kiêm
                                                     Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Cơ Điện Lạnh
Hành vi vi phạm pháp luật  : Không có
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: Không có

 

Ông David Alexander Newbigging

Phó Chủ tịch HĐQT

Giới tính                                   : Nam
Ngày sinh                                : 25/07/1972
Nơi sinh                                   : Anh Quốc
Quốc tịch                                 : Anh Quốc
Dân tộc                                    : Anh Quốc
Quê quán                                 : Anh Quốc 
Địa chỉ liên hệ                        : 364 - Cộng hòa, P.13, Q.Tân Bình, Tp.HCM
ĐT liên lạc ở cơ quan          : (84-8) 3810 0017

Trình độ văn hóa                   : Đại học
Trình độ chuyên môn           Thạc sỹ Đại học Edinburgh
Quá trình công tác                :             
     • 03/2001 – 11/2001        : Giám đốc phát triển kinh doanh Jardine Salmat Ltd.
          

     • 11/2001 – 06/2002        : Tổng giám đốc Jardine Salmat (Malaysia) Sdn Bhd

     • 06/2002 – 03/2003        : Giám đốc phát triển kinh doanh Jardine Aviation Services

     • 03/2003 – 11/2003        : Trợ lý Tổng giám đốc điều hành Jardine Matheson Ltd.

     • 11/2003 – 12/2005        : Giám đốc phát triển kinh doanh IKEA Hong Kong & Taiwan

     • 01/2006 – 07/2008        : Tổng giám đốc IKEA Hong Kong

     • 08/2008 – 03/2012        : Tổng giám đốc Jardine Engineering Corporation
     • 04/2012 – nay                 : Tổng GĐ điều hành Jardine Cycle & Carriage Ltd.            

Chức vụ hiện tại                   : Tổng GĐ điều hành Jardine Cycle & Carriage Ltd. kiêm 

                                                    Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Cơ Điện Lạnh
Hành vi vi phạm pháp luật  : Không có
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: Không có

 

Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình

Thành viên HĐQT

Giới tính                                   : Nam
Ngày sinh                                : 29/08/1982
Nơi sinh                                   : Tp.Hồ Chí Minh
Quốc tịch                                 : Việt Nam
Dân tộc                                    : Kinh
Quê quán                                 : Tp.Hồ Chí Minh 
Địa chỉ liên hệ                        : 364 - Cộng hòa, P.13, Q.Tân Bình, Tp.HCM
ĐT liên lạc ở cơ quan          : (84-8) 3810 0017

Trình độ văn hóa                   : Đại học Virginia
Trình độ chuyên môn           : Cử nhân kinh tế tài chính - ngân hàng
Quá trình công tác                :             
     • Năm 2004                       : Chuyên viên phân tích tài chính SVL Holding Corporation

     • 2005 - 09/2009               : Giám đốc quan hệ khách hàng Ngân hàng HSBC tại Việt Nam
     • 10/2009 – nay                 : Giám đốc tài chính CTCP Cơ Điện Lạnh              

Chức vụ hiện tại                    : Giám đốc tài chính CTCP Cơ Điện Lạnh kiêm                                                      Thành viên HĐQT CTCP Cơ Điện Lạnh
Hành vi vi phạm pháp luật  : Không có
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: Không có

 

Ông Đặng Hồng Tân

Thành viên HĐQT

Giới tính                                   : Nam
Ngày sinh                                : 24/11/1957
Nơi sinh                                   : Tp.Hồ Chí Minh
Quốc tịch                                 : Việt Nam
Dân tộc                                    : Kinh
Quê quán                                : Hà Nội
Địa chỉ liên hệ                        : 364 - Cộng hòa, P.13, Q.Tân Bình, Tp.HCM
ĐT liên lạc ở cơ quan          : (84-8) 3810 0017

Trình độ văn hóa                   : Đại học

Trình độ chuyên môn           : Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Quá trình công tác                            
     • 04/1980 - 11/1992         : Phó Kế toán trưởng CTCP Điện tử Bình Hòa

     • 12/1992  - 10/1997        : Chủ nhiệm kiểm toán Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

     • 11/1997 - 10/1999         : Trưởng phòng TC và HC Quản trị Cty Liên doanh Sân Golf Palm Sông Bé 

     • 11/1999 - 08/2008         : Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Tài chính Kế toán (AFC)

   • 09/2008 - 11/2010      : Giám đốc Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

   • 12/2010 - 06/2011      : Chuyên viên tư vấn đầu tư và quản trị doanh nghiệp

   • 07/2011 - nay            : Giám đốc Công ty TNHH Tân Đặng và Công ty

Chức vụ hiện tại                   :  Giám đốc Công ty TNHH Tân Đặng và Công ty kiêm

                                       Thành viên HĐQT CTCP Cơ Điện Lạnh
Hành vi vi phạm pháp luật : Không có
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty: Không có