Tài trợ Xây dựng Trường học

Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai - Tây Ninh (2013)

Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai - Tây Ninh (2013)

Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai - Tây Ninh (2013)

Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai - Tây Ninh (2013)

Trường Tiểu học Cầu Khởi B - Tây Ninh (2013)

Trường Tiểu học Cầu Khởi B - Tây Ninh (2013)

Trường Tiểu học Cầu Khởi B - Tây Ninh (2013)

Trường Tiểu học Cầu Khởi B - Tây Ninh (2013)

Trường Tiểu học Hòa Thạnh - Tây Ninh (2011)

Trường Tiểu học Hòa Thạnh - Tây Ninh (2011)

Trường Tiểu học Hòa Thạnh - Tây Ninh (2011)

Trường Tiểu học Hòa Thạnh - Tây Ninh (2011)

Trường Tiểu học Hòa Thạnh - Tây Ninh (2011)

Trường Tiểu học Hòa Thạnh - Tây Ninh (2011)

Trường Tiểu học Phước Tây - Tây Ninh (2011)

Trường Tiểu học Phước Tây - Tây Ninh (2011)

Trường Tiểu học Phước Tây - Tây Ninh (2011)

Trường Tiểu học Phước Tây - Tây Ninh (2011)

Trường Tiểu học Phước Tây - Tây Ninh (2011)

Trường Tiểu học Phước Tây - Tây Ninh (2011)

Trường Tiểu học An Thới (2009)

Trường Tiểu học An Thới (2009)

Trường Tiểu học An Thới (2009)

Trường Tiểu học An Thới (2009)

Trường Tiểu học An Thới (2009)

Trường Tiểu học An Thới (2009)

Trường Tiểu học Tịnh Phong - Tây Ninh (2009)

Trường Tiểu học Tịnh Phong - Tây Ninh (2009)

Trường Tiểu học Tịnh Phong - Tây Ninh (2009)

Trường Tiểu học Tịnh Phong - Tây Ninh (2009)

Trường Tiểu học Thị trấn Ngọc Lặc - Thanh Hóa (2008)

Trường Tiểu học Thị trấn Ngọc Lặc - Thanh Hóa (2008)

Trường Tiểu học Thị trấn Ngọc Lặc - Thanh Hóa (2008)

Trường Tiểu học Thị trấn Ngọc Lặc - Thanh Hóa (2008)