Quỹ Nhi Đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF)

Trao tặng quỹ cho chương trình hỗ trợ trẻ em của UNICEF tại tỉnh Kon Tum (REE 100.000 USD, Bà Mai Thanh 15.000 USD)

Trao tặng quỹ cho chương trình hỗ trợ trẻ em của UNICEF tại tỉnh Kon Tum (REE 100.000 USD, Bà Mai Thanh 15.000 USD)

Đồng hành với UNICEF thăm trẻ em nghèo tại tỉnh Kon Tum (2014)

Đồng hành với UNICEF thăm trẻ em nghèo tại tỉnh Kon Tum (2014)

Đồng hành với UNICEF thăm trẻ em nghèo tại tỉnh Kon Tum (2014)

Đồng hành với UNICEF thăm trẻ em nghèo tại tỉnh Kon Tum (2014)

Đồng hành với UNICEF thăm trẻ em nghèo tại tỉnh Kon Tum (2014)

Đồng hành với UNICEF thăm trẻ em nghèo tại tỉnh Kon Tum (2014)