Công bố Thông tin

Về đầu trang

Các Báo cáo

1

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 (đã kiểm toán)

2

Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty mẹ (đã kiểm toán)

3

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2022

4

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2022 của Công ty mẹ

5

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2022

6

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2022 của Công ty mẹ

7

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2022

8

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2022 của Công ty mẹ

9

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2022

10

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2022 của Công ty mẹ

11

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2022

12

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2022 của Công ty mẹ

13

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 (đã kiểm toán)

14

Báo cáo tài chính năm 2021 của riêng công ty mẹ (đã kiểm toán)

15

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2021

16

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2021 của Công ty mẹ

17

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2021

18

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2021 của Công ty mẹ

19

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2021

20

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2021 của riêng Công ty mẹ

21

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2021

22

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2021 của Công ty mẹ

23

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2021

24

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2021 của Công ty mẹ

25

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 (đã kiểm toán)

26

Báo cáo tài chính năm 2020 của riêng công ty mẹ (đã kiểm toán)

27

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2020

28

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2020 của Công ty mẹ

29

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2020

30

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020 của Công ty mẹ

31

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2020

32

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2020 của riêng Công ty mẹ

33

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2020

34

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2020 của Công ty mẹ

35

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2020

36

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2020 của Công ty mẹ

37

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 (đã kiểm toán)

38

Báo cáo tài chính năm 2019 của riêng công ty mẹ (đã kiểm toán)

39

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2019

40

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019 của riêng Công ty mẹ

41

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019 của riêng Công ty mẹ

42

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2019

43

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2019

44

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2019 của riêng Công ty mẹ

45

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2019

46

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019 của riêng Công ty mẹ

47

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2019

48

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019 của riêng Công ty mẹ

49

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 (đã kiểm toán)

50

Báo cáo tài chính năm 2018 của riêng công ty mẹ (đã kiểm toán)

51

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2018

52

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2018 của riêng Công ty mẹ

53

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2018

54

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018 của riêng Công ty mẹ

55

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2018

56

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2018 của riêng Công ty mẹ

57

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2018

58

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2018 của Công ty mẹ

59

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2018

60

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2018 của Công ty mẹ

61

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 (đã kiểm toán)

62

Báo cáo tài chính năm 2017 của riêng công ty mẹ (đã kiểm toán)

63

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2017

64

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2017 của Công ty mẹ

65

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2017

66

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2017 của Công ty mẹ

67

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2017

68

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017 của riêng Công ty mẹ

69

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2017

70

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2017 của Công ty mẹ

71

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2017

72

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2017 của Công ty mẹ

73

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 (đã kiểm toán)

74

Báo cáo tài chính năm 2016 của riêng công ty mẹ (đã kiểm toán)

75

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2016

76

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2016 của Công ty mẹ

77

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2016

78

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2016 của Công ty mẹ

79

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2016

80

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2016 của riêng Công ty mẹ

81

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2016

82

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2016 của Công ty mẹ

83

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2016

84

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2016 của Công ty mẹ

85

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 (đã kiểm toán)

86

Báo cáo tài chính năm 2015 của riêng công ty mẹ (đã kiểm toán)

87

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2015

88

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2015 của Công ty mẹ

89

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2015

90

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2015 của Công ty mẹ

91

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2015

92

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2015 của riêng Công ty mẹ

93

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2015 của Công ty mẹ

94

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2015

95

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2015

96

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2015 của Công ty mẹ

97

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 (đã kiểm toán)

98

Báo cáo tài chính năm 2014 của riêng công ty mẹ (đã kiểm toán)

99

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2014

100

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2014 của Công ty mẹ

101

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2014

102

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2014 của Công ty mẹ

103

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2014

104

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2014 của riêng Công ty mẹ

105

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2014

106

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2014 của Công ty mẹ

107

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2014

108

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 (đã kiểm toán)

109

Báo cáo tài chính năm 2013 của riêng công ty mẹ

110

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2013

111

BCTC hợp nhất năm 2013

112

BCTC năm 2013 của riêng công ty mẹ

113

BCTC hợp nhất quý 4 năm 2013

114

BCTC Quý 4 năm 2013 của riêng công ty mẹ

115

BCTC hợp nhất quý 3 năm 2013

116

BCTC Quý 3 năm 2013 của riêng công ty mẹ

117

BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2013

118

BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2013 của riêng công ty mẹ

119

BCTC hợp nhất Quý 2 năm 2013

120

BCTC Quý 2 năm 2013 của riêng công ty mẹ

121

BCTC hợp nhất Quý 1 năm 2013

122

BCTC Quý 1 năm 2013 của riêng công ty mẹ

123

BCTC hợp nhất năm 2012

124

BCTC năm 2012 của riêng công ty mẹ

125

BCTC hợp nhất quý 4 năm 2012

126

BCTC Quý 4 năm 2012 của riêng công ty mẹ

127

BCTC hợp nhất quý 3 năm 2012

128

BCTC Quý 3 năm 2012 của riêng công ty mẹ

129

BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2012

130

BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2012 của riêng công ty mẹ

131

BCTC Quý 2 năm 2012 của riêng công ty mẹ

132

BCTC hợp nhất Quý 1 năm 2012

133

BCTC Quý 1 năm 2012 của riêng công ty mẹ

134

BCTC hợp nhất năm 2011

135

BCTC năm 2011 của riêng công ty mẹ

136

BCTC hợp nhất Quý 4 năm 2011

137

BCTC Quý 4 năm 2011 của riêng công ty mẹ

138

BCTC hợp nhất Quý 3 năm 2011

139

BCTC hợp nhất Quý 2 năm 2012

140

BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2011

141

BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2011 của riêng công ty mẹ

142

BCTC Quý 2 năm 2011 của riêng công ty mẹ

143

BCTC hợp nhất Quý 1 năm 2011

144

BCTC Quý 1 năm 2011 của riêng công ty mẹ

145

BCTC hợp nhất năm 2010

146

BCTC năm 2010 của riêng công ty mẹ

147

BCTC hợp nhất Quý 4 năm 2010

148

BCTC hợp nhất Quý 4 năm 2010

149

BCTC Quý 4 năm 2010 của riêng công ty mẹ

150

BCTC Quý 4 năm 2010 của riêng công ty mẹ

151

BCTC hợp nhất Quý 3 năm 2010

152

BCTC Quý 3 năm 2010 của riêng công ty mẹ

153

BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2010

154

BCTC hợp nhất Quý 2 năm 2010

155

BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2010 của riêng công ty mẹ

156

BCTC hợp nhất Quý 1 năm 2010

157

BCTC hợp nhất năm 2009

1

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022

2

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

3

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021

4

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

5

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020

6

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020

7

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019

8

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019

9

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018

10

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018

11

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017

12

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016

13

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015

14

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng cuối năm 2012

15

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2012

1

Báo cáo thường niên 2022

2

Báo cáo thường niên 2021

3

Báo cáo thường niên 2020

4

Báo cáo thường niên 2019

5

Báo cáo thường niên 2018

6

Báo cáo thường niên 2017

7

Báo cáo thường niên 2016

8

Báo cáo thường niên 2015

9

Báo cáo thường niên 2014

10

Báo cáo thường niên 2013

11

Báo cáo thường niên 2012

12

Báo cáo thường niên 2011

13

Báo cáo thường niên 2010

14

Báo cáo thường niên 2009

15

Báo cáo thường niên 2008

16

Báo cáo thường niên 2007

17

Báo cáo thường niên 2006

Về đầu trang

Đại hội đồng Cổ đông

36

Báo cáo thường niên 2016

21 - 03 - 2017
Về đầu trang

Nghị quyết HĐQT

1

Quyết định của HĐQT ngày 13-03-2023

2

Quyết định của HĐQT ngày 30-01-2023

3

Quyết định của HĐQT ngày 06-06-2022

4

Quyết định của HĐQT ngày 25-05-2022

5

Quyết định của HĐQT ngày 25-04-2022

6

Quyết định của HĐQT ngày 04-04-2022

7

Quyết định của HĐQT về việc thành lập Công ty TNHH Điện gió REE Trà Vinh

8

Quyết định của HĐQT về việc thành lập Công ty TNHH REE Digital

9

Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc phụ trách xây dựng cơ bản

10

Quyết định của HĐQT ngày 24-01-2022

11

Quyết định của HĐQT ngày 07-04-2021

12

Quyết định của HĐQT ngày 01-02-2021

13

Quyết định của HĐQT ngày 24-11-2020

14

Quyết định của HĐQT ngày 30-10-2020

15

Quyết định của HĐQT ngày 30-09-2020

16

Quyết định của HĐQT về việc Bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc

17

Quyết định của HĐQT về việc Bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Quyền giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc

18

Quyết định của HĐQT ngày 24-07-2020 về việc Bổ nhiệm Tổng Giám đốc

19

Quyết định của HĐQT ngày 09-06-2020

20

Quyết định của HĐQT ngày 19-05-2020

21

Quyết định của HĐQT ngày 23-04-2020

22

Quyết định của HĐQT ngày 26-03-2020 về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2019

23

Quyết định của HĐQT ngày 12-02-2020

24

Quyết định của HĐQT ngày 10-02-2020

25

Quyết định của HĐQT ngày 18-11-2019

26

Quyết định của HĐQT ngày 22-05-2019 về việc Bổ nhiệm thay thế thành viên Tiểu ban Kiểm toán Nội bộ

27

Quyết định của HĐQT ngày 22-05-2019 về việc Miễn nhiệm thành viên Tiểu ban Kiểm toán Nội bộ

28

Quyết định của HĐQT ngày 17-05-2019

29

Quyết định của HĐQT ngày 24-04-2019

30

Quyết định của HĐQT ngày 11-02-2019

31

Quyết định của HĐQT ngày 22-01-2019

32

Nghị quyết của HĐQT ngày 30-05-2018 về việc Tái bổ nhiệm các nhân viên quản lý

33

Nghị quyết của HĐQT ngày 30-05-2018 về việc Bổ nhiệm nhân sự Tiểu ban Kiểm toán Nội bộ

34

Nghị quyết của HĐQT ngày 29-03-2018

35

Nghị quyết của HĐQT ngày 15-03-2018

36

Quyết định của HĐQT ngày 12-02-2018

37

Quyết định của HĐQT ngày 29-01-2018

38

Quyết định của HĐQT ngày 20/07/2017

39

Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm nhân viên quản lý (30/06/2017)

40

Quyết định của HĐQT ngày 14/02/2017

41

Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm nhân viên quản lý

42

Quyết định của Hội đồng quản trị - ngày 04/04/2016

43

Quyết định của HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và trả cổ tức đợt 1 năm 2015

44

Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu thưởng cho Ban điều hành và người lao động

45

Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và tạm ứng cổ tức năm 2013

46

Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và tạm ứng cổ tức năm 2012

47

Nghị quyết HĐQT về việc bán cổ phiếu quỹ

48

Nghị quyết Hội đồng Quản trị - ngày 06/02/2012

49

Nghị quyết Hội đồng Quản trị - ngày 25/05/2011

50

Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty về việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2010

Về đầu trang

Điều lệ - Quy chế

1

Điều lệ REE (31-03-2022)

2

Quy chế nội bộ về quản trị công ty (30-03-2021)

3

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (30-03-2021)

Về đầu trang

Các Biểu mẫu

1

Mẫu Giấy đề nghị chuyển khoản cổ tức

2

Mẫu Giấy chỉ định nhận Giấy CNSHCK

3

Mẫu Giấy đề nghị điều chỉnh thông tin trên Giấy CNSHCK

Về đầu trang
https://www.reecorp.com/
Vui lòng nhập tên!
Email không hợp lệ!
Điện thoại không hợp lệ!
Vui lòng nhập nội dung!
Vui lòng nhập CMND / Hộ Chiếu!
TÊN CỔ ĐÔNG(*)
EMAIL (*)
ĐIỆN THOẠI (*)
BÌNH LUẬN
SỐ CMND/CNĐKDN (*)
Cảm ơn Quý Cổ đông đã xác nhận tham dự đại hội. Vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu khi đến tham dự đại hội.
Xin lỗi quý cổ đông, họ tên hoặc số chứng minh nhân dân của quý cổ đông không đúng. Quý cổ đông vui lòng nhập lại thông tin bên dưới.
Vui lòng kiểm tra và nhập lại thông tin hoặc liên hệ với REE để được hướng dẫn thêm.
https://www.reecorp.com/