Công bố Thông tin

Về đầu trang

Các Báo cáo

1

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2020

2

Kết quả kinh doanh Quý 4 năm 2020 của Công ty mẹ

3

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2020

4

Kết quả kinh doanh Quý 3 năm 2020 của Công ty mẹ

5

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2020

6

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2020 của riêng Công ty mẹ

7

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2020

8

Kết quả kinh doanh Quý 2 năm 2020 của Công ty mẹ

9

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2020

10

Kết quả kinh doanh Quý 1 năm 2020 của Công ty mẹ

11

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 (đã kiểm toán)

12

Báo cáo tài chính năm 2019 của riêng công ty mẹ (đã kiểm toán)

13

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2019

14

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019 của riêng Công ty mẹ

15

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019 của riêng Công ty mẹ

16

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2019

17

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2019

18

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2019 của riêng Công ty mẹ

19

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2019

20

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019 của riêng Công ty mẹ

21

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2019

22

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019 của riêng Công ty mẹ

23

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 (đã kiểm toán)

24

Báo cáo tài chính năm 2018 của riêng công ty mẹ (đã kiểm toán)

25

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2018

26

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2018 của riêng Công ty mẹ

27

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2018

28

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018 của riêng Công ty mẹ

29

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2018

30

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2018 của riêng Công ty mẹ

31

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2018

32

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2018 của Công ty mẹ

33

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2018

34

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2018 của Công ty mẹ

35

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 (đã kiểm toán)

36

Báo cáo tài chính năm 2017 của riêng công ty mẹ (đã kiểm toán)

37

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2017

38

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2017 của Công ty mẹ

39

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2017

40

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2017 của Công ty mẹ

41

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2017

42

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017 của riêng Công ty mẹ

43

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2017

44

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2017 của Công ty mẹ

45

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2017

46

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2017 của Công ty mẹ

47

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 (đã kiểm toán)

48

Báo cáo tài chính năm 2016 của riêng công ty mẹ (đã kiểm toán)

49

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2016

50

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2016 của Công ty mẹ

51

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2016

52

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2016 của Công ty mẹ

53

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2016

54

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2016 của riêng Công ty mẹ

55

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2016

56

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2016 của Công ty mẹ

57

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2016

58

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2016 của Công ty mẹ

59

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 (đã kiểm toán)

60

Báo cáo tài chính năm 2015 của riêng công ty mẹ (đã kiểm toán)

61

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2015

62

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2015 của Công ty mẹ

63

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2015

64

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2015 của Công ty mẹ

65

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2015

66

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2015 của riêng Công ty mẹ

67

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2015 của Công ty mẹ

68

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2015

69

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2015

70

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2015 của Công ty mẹ

71

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 (đã kiểm toán)

72

Báo cáo tài chính năm 2014 của riêng công ty mẹ (đã kiểm toán)

73

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2014

74

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2014 của Công ty mẹ

75

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2014

76

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2014 của Công ty mẹ

77

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2014

78

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2014 của riêng Công ty mẹ

79

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2014

80

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2014 của Công ty mẹ

81

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2014

82

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 (đã kiểm toán)

83

Báo cáo tài chính năm 2013 của riêng công ty mẹ

84

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2013

85

BCTC hợp nhất năm 2013

86

BCTC năm 2013 của riêng công ty mẹ

87

BCTC hợp nhất quý 4 năm 2013

88

BCTC Quý 4 năm 2013 của riêng công ty mẹ

89

BCTC hợp nhất quý 3 năm 2013

90

BCTC Quý 3 năm 2013 của riêng công ty mẹ

91

BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2013

92

BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2013 của riêng công ty mẹ

93

BCTC hợp nhất Quý 2 năm 2013

94

BCTC Quý 2 năm 2013 của riêng công ty mẹ

95

BCTC hợp nhất Quý 1 năm 2013

96

BCTC Quý 1 năm 2013 của riêng công ty mẹ

97

BCTC hợp nhất năm 2012

98

BCTC năm 2012 của riêng công ty mẹ

99

BCTC hợp nhất quý 4 năm 2012

100

BCTC Quý 4 năm 2012 của riêng công ty mẹ

101

BCTC hợp nhất quý 3 năm 2012

102

BCTC Quý 3 năm 2012 của riêng công ty mẹ

103

BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2012

104

BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2012 của riêng công ty mẹ

105

BCTC Quý 2 năm 2012 của riêng công ty mẹ

106

BCTC hợp nhất Quý 1 năm 2012

107

BCTC Quý 1 năm 2012 của riêng công ty mẹ

108

BCTC hợp nhất năm 2011

109

BCTC năm 2011 của riêng công ty mẹ

110

BCTC hợp nhất Quý 4 năm 2011

111

BCTC Quý 4 năm 2011 của riêng công ty mẹ

112

BCTC hợp nhất Quý 3 năm 2011

113

BCTC hợp nhất Quý 2 năm 2012

114

BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2011

115

BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2011 của riêng công ty mẹ

116

BCTC Quý 2 năm 2011 của riêng công ty mẹ

117

BCTC hợp nhất Quý 1 năm 2011

118

BCTC Quý 1 năm 2011 của riêng công ty mẹ

119

BCTC hợp nhất năm 2010

120

BCTC năm 2010 của riêng công ty mẹ

121

BCTC hợp nhất Quý 4 năm 2010

122

BCTC hợp nhất Quý 4 năm 2010

123

BCTC Quý 4 năm 2010 của riêng công ty mẹ

124

BCTC Quý 4 năm 2010 của riêng công ty mẹ

125

BCTC hợp nhất Quý 3 năm 2010

126

BCTC Quý 3 năm 2010 của riêng công ty mẹ

127

BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2010

128

BCTC hợp nhất Quý 2 năm 2010

129

BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2010 của riêng công ty mẹ

130

BCTC hợp nhất Quý 1 năm 2010

131

BCTC hợp nhất năm 2009

1

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020

2

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020

3

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019

4

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019

5

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018

6

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018

7

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017

8

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016

9

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015

10

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng cuối năm 2012

11

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2012

1

Báo cáo thường niên 2019

2

Báo cáo thường niên 2018

3

Báo cáo thường niên 2017

4

Báo cáo thường niên 2016

5

Báo cáo thường niên 2015

6

Báo cáo thường niên 2014

7

Báo cáo thường niên 2013

8

Báo cáo thường niên 2012

9

Báo cáo thường niên 2011

10

Báo cáo thường niên 2010

11

Báo cáo thường niên 2009

12

Báo cáo thường niên 2008

13

Báo cáo thường niên 2007

14

Báo cáo thường niên 2006

Về đầu trang

Đại hội đồng Cổ đông

21

Báo cáo thường niên 2016

21 - 03 - 2017
Về đầu trang

Nghị quyết HĐQT

1

Quyết định của HĐQT ngày 01-02-2021

2

Quyết định của HĐQT ngày 24-11-2020

3

Quyết định của HĐQT ngày 30-10-2020

4

Quyết định của HĐQT ngày 30-09-2020

5

Quyết định của HĐQT về việc Bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc

6

Quyết định của HĐQT về việc Bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Quyền giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc

7

Quyết định của HĐQT ngày 24-07-2020 về việc Bổ nhiệm Tổng Giám đốc

8

Quyết định của HĐQT ngày 09-06-2020

9

Quyết định của HĐQT ngày 19-05-2020

10

Quyết định của HĐQT ngày 23-04-2020

11

Quyết định của HĐQT ngày 26-03-2020 về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2019

12

Quyết định của HĐQT ngày 12-02-2020

13

Quyết định của HĐQT ngày 10-02-2020

14

Quyết định của HĐQT ngày 18-11-2019

15

Quyết định của HĐQT ngày 22-05-2019 về việc Bổ nhiệm thay thế thành viên Tiểu ban Kiểm toán Nội bộ

16

Quyết định của HĐQT ngày 22-05-2019 về việc Miễn nhiệm thành viên Tiểu ban Kiểm toán Nội bộ

17

Quyết định của HĐQT ngày 17-05-2019

18

Quyết định của HĐQT ngày 24-04-2019

19

Quyết định của HĐQT ngày 11-02-2019

20

Quyết định của HĐQT ngày 22-01-2019

21

Nghị quyết của HĐQT ngày 30-05-2018 về việc Tái bổ nhiệm các nhân viên quản lý

22

Nghị quyết của HĐQT ngày 30-05-2018 về việc Bổ nhiệm nhân sự Tiểu ban Kiểm toán Nội bộ

23

Nghị quyết của HĐQT ngày 29-03-2018

24

Nghị quyết của HĐQT ngày 15-03-2018

25

Quyết định của HĐQT ngày 12-02-2018

26

Quyết định của HĐQT ngày 29-01-2018

27

Quyết định của HĐQT ngày 20/07/2017

28

Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm nhân viên quản lý (30/06/2017)

29

Quyết định của HĐQT ngày 14/02/2017

30

Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm nhân viên quản lý

31

Quyết định của Hội đồng quản trị - ngày 04/04/2016

32

Quyết định của HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và trả cổ tức đợt 1 năm 2015

33

Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu thưởng cho Ban điều hành và người lao động

34

Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và tạm ứng cổ tức năm 2013

35

Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và tạm ứng cổ tức năm 2012

36

Nghị quyết HĐQT về việc bán cổ phiếu quỹ

37

Nghị quyết Hội đồng Quản trị - ngày 06/02/2012

38

Nghị quyết Hội đồng Quản trị - ngày 25/05/2011

39

Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty về việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2010

Về đầu trang

Điều lệ - Quy chế

1

Điều lệ REE (15-05-2020)

2

Quy chế nội bộ quản trị công ty (29-03-2018)

3

Quy chế chuyển nhượng trái phiếu chuyển đổi

Về đầu trang

Các Biểu mẫu

1

Mẫu Giấy đề nghị chuyển khoản cổ tức

2

Mẫu Giấy chỉ định nhận Giấy CNSHCK

3

Mẫu Giấy đề nghị điều chỉnh thông tin trên Giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán

4

Mẫu Giấy chỉ định tài khoản nhận trái tức

5

Giấy ủy quyền ứng cử TV HDQT

6

Thư ứng cử thành viên HĐQT BKS

7

Mẫu sơ yếu lí lịch TV HDQT, BKS

Về đầu trang
https://www.reecorp.com/
Vui lòng nhập tên!
Email không hợp lệ!
Điện thoại không hợp lệ!
Vui lòng nhập nội dung!
Vui lòng nhập CMND / Hộ Chiếu!
TÊN CỔ ĐÔNG(*)
EMAIL (*)
ĐIỆN THOẠI (*)
BÌNH LUẬN
SỐ CMND/CNĐKDN (*)
Cảm ơn Quý Cổ đông đã xác nhận tham dự đại hội. Vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu khi đến tham dự đại hội.
Xin lỗi quý cổ đông, họ tên hoặc số chứng minh nhân dân của quý cổ đông không đúng. Quý cổ đông vui lòng nhập lại thông tin bên dưới.
Vui lòng kiểm tra và nhập lại thông tin hoặc liên hệ với REE để được hướng dẫn thêm.
https://www.reecorp.com/