Công bố Thông tin

Về đầu trang

Các Báo cáo

1

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2021

2

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2021 của Công ty mẹ

3

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2021

4

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2021 của riêng Công ty mẹ

5

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2021

6

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2021 của Công ty mẹ

7

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2021

8

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2021 của Công ty mẹ

9

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 (đã kiểm toán)

10

Báo cáo tài chính năm 2020 của riêng công ty mẹ (đã kiểm toán)

11

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2020

12

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2020 của Công ty mẹ

13

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2020

14

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020 của Công ty mẹ

15

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2020

16

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2020 của riêng Công ty mẹ

17

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2020

18

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2020 của Công ty mẹ

19

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2020

20

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2020 của Công ty mẹ

21

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 (đã kiểm toán)

22

Báo cáo tài chính năm 2019 của riêng công ty mẹ (đã kiểm toán)

23

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2019

24

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019 của riêng Công ty mẹ

25

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019 của riêng Công ty mẹ

26

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2019

27

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2019

28

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2019 của riêng Công ty mẹ

29

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2019

30

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019 của riêng Công ty mẹ

31

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2019

32

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019 của riêng Công ty mẹ

33

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 (đã kiểm toán)

34

Báo cáo tài chính năm 2018 của riêng công ty mẹ (đã kiểm toán)

35

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2018

36

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2018 của riêng Công ty mẹ

37

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2018

38

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018 của riêng Công ty mẹ

39

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2018

40

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2018 của riêng Công ty mẹ

41

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2018

42

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2018 của Công ty mẹ

43

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2018

44

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2018 của Công ty mẹ

45

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 (đã kiểm toán)

46

Báo cáo tài chính năm 2017 của riêng công ty mẹ (đã kiểm toán)

47

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2017

48

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2017 của Công ty mẹ

49

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2017

50

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2017 của Công ty mẹ

51

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2017

52

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017 của riêng Công ty mẹ

53

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2017

54

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2017 của Công ty mẹ

55

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2017

56

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2017 của Công ty mẹ

57

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 (đã kiểm toán)

58

Báo cáo tài chính năm 2016 của riêng công ty mẹ (đã kiểm toán)

59

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2016

60

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2016 của Công ty mẹ

61

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2016

62

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2016 của Công ty mẹ

63

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2016

64

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2016 của riêng Công ty mẹ

65

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2016

66

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2016 của Công ty mẹ

67

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2016

68

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2016 của Công ty mẹ

69

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 (đã kiểm toán)

70

Báo cáo tài chính năm 2015 của riêng công ty mẹ (đã kiểm toán)

71

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2015

72

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2015 của Công ty mẹ

73

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2015

74

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2015 của Công ty mẹ

75

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2015

76

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2015 của riêng Công ty mẹ

77

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2015 của Công ty mẹ

78

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2015

79

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2015

80

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2015 của Công ty mẹ

81

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 (đã kiểm toán)

82

Báo cáo tài chính năm 2014 của riêng công ty mẹ (đã kiểm toán)

83

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2014

84

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2014 của Công ty mẹ

85

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2014

86

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2014 của Công ty mẹ

87

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2014

88

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2014 của riêng Công ty mẹ

89

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2014

90

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2014 của Công ty mẹ

91

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2014

92

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 (đã kiểm toán)

93

Báo cáo tài chính năm 2013 của riêng công ty mẹ

94

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2013

95

BCTC hợp nhất năm 2013

96

BCTC năm 2013 của riêng công ty mẹ

97

BCTC hợp nhất quý 4 năm 2013

98

BCTC Quý 4 năm 2013 của riêng công ty mẹ

99

BCTC hợp nhất quý 3 năm 2013

100

BCTC Quý 3 năm 2013 của riêng công ty mẹ

101

BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2013

102

BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2013 của riêng công ty mẹ

103

BCTC hợp nhất Quý 2 năm 2013

104

BCTC Quý 2 năm 2013 của riêng công ty mẹ

105

BCTC hợp nhất Quý 1 năm 2013

106

BCTC Quý 1 năm 2013 của riêng công ty mẹ

107

BCTC hợp nhất năm 2012

108

BCTC năm 2012 của riêng công ty mẹ

109

BCTC hợp nhất quý 4 năm 2012

110

BCTC Quý 4 năm 2012 của riêng công ty mẹ

111

BCTC hợp nhất quý 3 năm 2012

112

BCTC Quý 3 năm 2012 của riêng công ty mẹ

113

BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2012

114

BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2012 của riêng công ty mẹ

115

BCTC Quý 2 năm 2012 của riêng công ty mẹ

116

BCTC hợp nhất Quý 1 năm 2012

117

BCTC Quý 1 năm 2012 của riêng công ty mẹ

118

BCTC hợp nhất năm 2011

119

BCTC năm 2011 của riêng công ty mẹ

120

BCTC hợp nhất Quý 4 năm 2011

121

BCTC Quý 4 năm 2011 của riêng công ty mẹ

122

BCTC hợp nhất Quý 3 năm 2011

123

BCTC hợp nhất Quý 2 năm 2012

124

BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2011

125

BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2011 của riêng công ty mẹ

126

BCTC Quý 2 năm 2011 của riêng công ty mẹ

127

BCTC hợp nhất Quý 1 năm 2011

128

BCTC Quý 1 năm 2011 của riêng công ty mẹ

129

BCTC hợp nhất năm 2010

130

BCTC năm 2010 của riêng công ty mẹ

131

BCTC hợp nhất Quý 4 năm 2010

132

BCTC hợp nhất Quý 4 năm 2010

133

BCTC Quý 4 năm 2010 của riêng công ty mẹ

134

BCTC Quý 4 năm 2010 của riêng công ty mẹ

135

BCTC hợp nhất Quý 3 năm 2010

136

BCTC Quý 3 năm 2010 của riêng công ty mẹ

137

BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2010

138

BCTC hợp nhất Quý 2 năm 2010

139

BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2010 của riêng công ty mẹ

140

BCTC hợp nhất Quý 1 năm 2010

141

BCTC hợp nhất năm 2009

1

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021

2

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

3

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020

4

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020

5

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019

6

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019

7

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018

8

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018

9

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017

10

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016

11

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015

12

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng cuối năm 2012

13

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2012

1

Báo cáo thường niên 2020

2

Báo cáo thường niên 2019

3

Báo cáo thường niên 2018

4

Báo cáo thường niên 2017

5

Báo cáo thường niên 2016

6

Báo cáo thường niên 2015

7

Báo cáo thường niên 2014

8

Báo cáo thường niên 2013

9

Báo cáo thường niên 2012

10

Báo cáo thường niên 2011

11

Báo cáo thường niên 2010

12

Báo cáo thường niên 2009

13

Báo cáo thường niên 2008

14

Báo cáo thường niên 2007

15

Báo cáo thường niên 2006

Về đầu trang

Đại hội đồng Cổ đông

25

Báo cáo thường niên 2016

21 - 03 - 2017
Về đầu trang

Nghị quyết HĐQT

1

Quyết định của HĐQT ngày 24-01-2022

2

Quyết định của HĐQT ngày 07-04-2021

3

Quyết định của HĐQT ngày 01-02-2021

4

Quyết định của HĐQT ngày 24-11-2020

5

Quyết định của HĐQT ngày 30-10-2020

6

Quyết định của HĐQT ngày 30-09-2020

7

Quyết định của HĐQT về việc Bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc

8

Quyết định của HĐQT về việc Bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Quyền giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc

9

Quyết định của HĐQT ngày 24-07-2020 về việc Bổ nhiệm Tổng Giám đốc

10

Quyết định của HĐQT ngày 09-06-2020

11

Quyết định của HĐQT ngày 19-05-2020

12

Quyết định của HĐQT ngày 23-04-2020

13

Quyết định của HĐQT ngày 26-03-2020 về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2019

14

Quyết định của HĐQT ngày 12-02-2020

15

Quyết định của HĐQT ngày 10-02-2020

16

Quyết định của HĐQT ngày 18-11-2019

17

Quyết định của HĐQT ngày 22-05-2019 về việc Bổ nhiệm thay thế thành viên Tiểu ban Kiểm toán Nội bộ

18

Quyết định của HĐQT ngày 22-05-2019 về việc Miễn nhiệm thành viên Tiểu ban Kiểm toán Nội bộ

19

Quyết định của HĐQT ngày 17-05-2019

20

Quyết định của HĐQT ngày 24-04-2019

21

Quyết định của HĐQT ngày 11-02-2019

22

Quyết định của HĐQT ngày 22-01-2019

23

Nghị quyết của HĐQT ngày 30-05-2018 về việc Tái bổ nhiệm các nhân viên quản lý

24

Nghị quyết của HĐQT ngày 30-05-2018 về việc Bổ nhiệm nhân sự Tiểu ban Kiểm toán Nội bộ

25

Nghị quyết của HĐQT ngày 29-03-2018

26

Nghị quyết của HĐQT ngày 15-03-2018

27

Quyết định của HĐQT ngày 12-02-2018

28

Quyết định của HĐQT ngày 29-01-2018

29

Quyết định của HĐQT ngày 20/07/2017

30

Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm nhân viên quản lý (30/06/2017)

31

Quyết định của HĐQT ngày 14/02/2017

32

Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm nhân viên quản lý

33

Quyết định của Hội đồng quản trị - ngày 04/04/2016

34

Quyết định của HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và trả cổ tức đợt 1 năm 2015

35

Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu thưởng cho Ban điều hành và người lao động

36

Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và tạm ứng cổ tức năm 2013

37

Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và tạm ứng cổ tức năm 2012

38

Nghị quyết HĐQT về việc bán cổ phiếu quỹ

39

Nghị quyết Hội đồng Quản trị - ngày 06/02/2012

40

Nghị quyết Hội đồng Quản trị - ngày 25/05/2011

41

Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty về việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2010

Về đầu trang

Điều lệ - Quy chế

1

Điều lệ REE (30-03-2021)

2

Quy chế nội bộ về quản trị công ty (30-03-2021)

3

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (30-03-2021)

4

Quy chế chuyển nhượng trái phiếu chuyển đổi

Về đầu trang

Các Biểu mẫu

1

Mẫu Giấy đề nghị chuyển khoản cổ tức

2

Mẫu Giấy chỉ định nhận Giấy CNSHCK

3

Mẫu Giấy đề nghị điều chỉnh thông tin trên Giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán

4

Mẫu Giấy chỉ định tài khoản nhận trái tức

5

Giấy ủy quyền ứng cử TV HDQT

6

Thư ứng cử thành viên HĐQT BKS

7

Mẫu sơ yếu lí lịch TV HDQT, BKS

Về đầu trang
https://www.reecorp.com/
Vui lòng nhập tên!
Email không hợp lệ!
Điện thoại không hợp lệ!
Vui lòng nhập nội dung!
Vui lòng nhập CMND / Hộ Chiếu!
TÊN CỔ ĐÔNG(*)
EMAIL (*)
ĐIỆN THOẠI (*)
BÌNH LUẬN
SỐ CMND/CNĐKDN (*)
Cảm ơn Quý Cổ đông đã xác nhận tham dự đại hội. Vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu khi đến tham dự đại hội.
Xin lỗi quý cổ đông, họ tên hoặc số chứng minh nhân dân của quý cổ đông không đúng. Quý cổ đông vui lòng nhập lại thông tin bên dưới.
Vui lòng kiểm tra và nhập lại thông tin hoặc liên hệ với REE để được hướng dẫn thêm.
https://www.reecorp.com/