Thông báo chấp thuận xử lý dữ liệu cá nhân trong tuyển dụng

Bằng việc nộp hồ sơ để ứng tuyển (“CV/ Sơ yếu lý lịch hay Đơn ứng tuyển”) cho Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh và các công ty thành viên, công ty liên kết của chúng tôi (“Công ty”) thông qua bất kỳ hình thức và phương tiện nào (tại trụ sở Công ty/ website của Công ty/ thư điện tử/ mạng xã hội/ website tuyển dụng/ đường bưu điện, giới thiệu nội bộ, v.v), Ứng viên xác nhận hiểu rõ các nội dung liên quan tới Thông báo về việc xử lý dữ liệu cá nhân này (“Thông báo”) và các chính sách khác của Công ty liên quan đến bảo mật thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân (nếu có), tự nguyện đồng ý với việc Công ty và các bên có liên quan khác xử lý, các Dữ liệu cá nhân của ứng viên cho các mục đích sau:

  • Đánh giá ứng viên để tuyển dụng vào các vị trí tại Công ty trong từng thời kỳ;
  • Thông báo/liên hệ với ứng viên để trao đổi về việc ứng tuyển của ứng viên tại Công ty theo quy trình tuyển dụng trong từng thời kỳ;
  • Thông báo cho ứng viên về các cơ hội việc làm phù hợp với Dữ liệu cá nhân của ứng viên và Công ty cho rằng có thể ứng viên quan tâm;
  • Thực hiện các quyền, nghĩa vụ của Công ty phát sinh từ bất kỳ hợp đồng, thoả thuận nào được ký kết giữa Công ty và ứng viên;
  • Sửa đổi, bổ sung những thay đổi/ cập nhật của Chính sách bảo mật thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân của Công ty.

1. Phạm vi áp dụng

“Dữ liệu cá nhân” nghĩa là:

  • Những thông tin ứng viên bao gồm: họ và tên, giới tính, ngày sinh, nơi sinh, thông tin liên lạc (địa chỉ thư điện tử, số điện thoại…), quá trình học tập, làm việc và kinh nghiệm chuyên môn (bao gồm các tài liệu tham khảo), người liên hệ và những thông tin khác mà ứng viên chủ động cung cấp thông qua CV/ Sơ yếu lý lịch hay Đơn ứng tuyển; và những thông tin cho thấy ứng viên có sự phù hợp với vị trí ứng tuyển.

     Lưu ý: Khi ứng viên cung cấp Dữ liệu cá nhân của bất kỳ bên thứ ba nào cho chúng tôi (thành viên gia đình, người tham khảo/ quản lý trước của ứng viên), ứng viên đại diện và đảm bảo rằng ứng viên đã có được sự đồng ý hoặc sự cho phép cần thiết từ bên thứ ba đó để chia sẻ và chuyển dữ liệu cá nhân của họ cho chúng tôi xử lý dữ liệu đó theo Thông báo này.

  • Trong trường hợp ứng viên được mời và tham gia vào các bài kiểm tra hoặc các bài đánh giá năng lực tùy thuộc vào yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng, hoặc tùy thuộc vào tính chất của vị trí đó, “Dữ liệu cá nhân” còn có nghĩa là thông tin do ứng viên cung cấp trong quá trình kiểm tra hoặc các câu trả lời, kết quả đánh giá, cũng như kết quả cuối cùng của ứng viên, số điểm và các đặc tính hồ sơ cá nhân, bao gồm các yếu tố cá tính và năng lực mềm (như khả năng làm việc trong nhóm, sáng tạo, quyết đoán, độ tin cậy, khả năng thích ứng), kỹ năng hợp lý, hiệu suất, khả năng ngôn ngữ, mức độ hiểu biết, bao gồm cả ghi âm hoặc ghi hình (mà ứng viên đã được biết và đồng ý cho việc ghi âm và ghi hình) hoặc các thông tin khác có liên quan.
  • Các ý kiến và nhận xét của Người phỏng vấn trong quá trình tuyển dụng.

2. Cách thức xử lý dữ liệu cá nhân

Xử lý dữ liệu cá nhân là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

Dữ liệu cá nhân của ứng viên sẽ được xử lý tổng thể hoặc từng phần. Mọi Dữ liệu cá nhân của ứng viên sẽ được lưu trữ trong hệ thống cơ sở dữ liệu ứng viên của Công ty mà chỉ những cá nhân có thẩm quyền mới có thể truy cập và sử dụng cho các mục đích trong Thông báo này.

Dữ liệu cá nhân của ứng viên có thể được chuyển cho các công ty khác trong nhóm công ty của chúng tôi hoặc lưu trữ hoặc xử lý bên ngoài lãnh thổ Việt Nam cho một hoặc các mục đích trên. Công ty sẽ chỉ chuyển dữ liệu cá nhân của ứng viên ra nước ngoài khi phù hợp với các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Nếu Công ty tuyển dụng ứng viên, Dữ liệu cá nhân của ứng viên sẽ được chuyển từ hệ thống quản lý ứng viên sang hệ thống quản trị nhân sự, và sẽ được lưu trữ dưới dạng dữ liệu của nhân viên.

3. Thời gian lưu trữ dữ liệu

Dữ liệu cá nhân của ứng viên sẽ được lưu trữ theo quy chế công ty (thông thường là trong 5 năm) trừ khi ứng viên có yêu cầu khác. Dữ liệu sẽ được lập tức xóa bỏ khi dữ liệu được Công ty đánh giá không còn cần thiết hoặc theo quy định của pháp luật.

4. Cá nhân, tổ chức khác có liên quan và hậu quả hoặc thiệt hại không mong muốn

a. Cá nhân, tổ chức khác có liên quan

Công ty đáp ứng các yêu cầu pháp lý, tuân thủ luật hiện hành và ngăn chặn các trường hợp gây hại hoặc rò rỉ dữ liệu cá nhân ra bên ngoài. Dữ liệu cá nhân của ứng viên chỉ được chia sẻ cho những cá nhân, tổ chức liên quan tới công tác tuyển dụng theo quy trình tuyển dụng của Công ty hoặc khi có yêu cầu hợp pháp của cơ quan quản lý nhà nước, bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp như sau:

  • Các cơ sở khám sức khỏe mà Công ty có ký hợp đồng sử dụng dịch vụ khám sức khỏe dành cho mục đích khám sức khỏe đầu vào theo quy trình tuyển dụng của Công ty (tùy vào từng đặc thù của vị trí);
  • Các ngân hàng dành cho mục đích tạo tài khoản trả lương cho ứng viên;

b. Hậu quả hoặc thiệt hại không mong muốn

Ngay khi Công ty nhận được Dữ liệu cá nhân của ứng viên gửi tới, Công ty sẽ cố gắng hết sức để bảo đảm an toàn trên hệ thống của Công ty.

Tuy nhiên, chúng tôi mong ứng viên hiểu rằng bất kỳ lúc nào ứng viên tự nguyện chia sẻ và công khai Dữ liệu cá nhân của ứng viên trên internet, Dữ liệu cá nhân đó có thể bị người khác thu thập và sử dụng bởi các mục đích nằm ngoài tầm kiểm soát của ứng viên và Công ty.

Không có dữ liệu nào truyền trên Internet có thể bảo đảm an toàn 100%. Do vậy, mặc dù Công ty cố gắng hết sức để bảo vệ Dữ liệu cá nhân của ứng viên theo quy định của pháp luật bằng việc thực hiện tất cả các biện pháp kỹ thuật và pháp lý cần thiết, Công ty không thể bảo đảm hoặc cam kết 100% về tính an toàn của bất kỳ Dữ liệu cá nhân mà ứng viên chuyển tới Công ty hoặc từ dịch vụ trực tuyến của chúng tôi.

Trong trường hợp xảy ra các rủi ro không mong muốn mà không có lỗi của Công ty, ứng viên đồng ý từ bỏ quyền khiếu nại, khiếu kiện, yêu cầu bồi thường đối với Công ty liên quan đến các rủi ro này.

5. Quyền và nghĩa vụ của ứng viên

a. Ứng viên có quyền được biết về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của mình, được yêu cầu Công ty chỉnh sửa, xóa hoặc yêu cầu Công ty xóa dữ liệu cá nhân của mình, được yêu cầu Công ty hạn chế xử lý, chấm dứt xử lý, hạn chế tiếp cận, hạn chế chia sẻ hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân của mình.

b. Ứng viên có quyền đồng ý hoặc không đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của mình. Ứng viên có quyền rút lại sự đồng ý của mình hoặc phản đối việc Công ty xử lý dữ liệu. Ứng viên có quyền khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện, yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật khi xảy ra vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình và có quyền tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình theo quy định pháp luật.

c. Công ty sẽ phản hồi yêu cầu về việc xử lý dữ liệu cá nhân của ứng viên theo yêu cầu của pháp luật.

d. Để thực hiện các quyền trên, vui lòng liên hệ theo Thông tin liên hệ tại Thông báo này để được chúng tôi hỗ trợ.

e. Ứng viên có nghĩa vụ tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình, tôn trọng, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác, cung cấp đầy đủ, chính xác dữ liệu cá nhân khi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân, tham gia tuyên truyền, phổ biến kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân, thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và tham gia phòng, chống các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

f. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

6. Quy định chung

a. Ứng viên đã đọc kỹ và chấp nhận tất cả các nội dung của Thông báo này. Thông báo này và các thoả thuận khác của Công ty với ứng viên tạo thành những thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa Công ty và ứng viên.

b. Nếu ứng viên không đồng ý bất kỳ nội dung nào trong Thông báo này, vui lòng ngay lập tức ngừng tham gia chương trình tuyển dụng mà Công ty cung cấp.

c. Công ty có thể điều chỉnh, bổ sung, chấm dứt các điều khoản trong Thông báo này và/hoặc các chính sách khác của Công ty tại bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo trước hay cần có được sự đồng ý trước của ứng viên. Các điều chỉnh đó sẽ được cập nhật và/hoặc đăng tải trên website của Công ty, … Ứng viên có trách nhiệm thường xuyên xem xét và kiểm tra nội dung của Thông báo để biết nếu có bất kỳ cập nhật hoặc thay đổi nào đã được thực hiện. Việc tiếp tục tham gia vào chương trình tuyển dụng của Công ty sau khi nội dung của Thông báo này và/hoặc các chính sách khác của Công ty có bất kỳ thay đổi nào, bất kể là ứng viên đã xem xét hay chưa, được các bên coi như ứng viên đã chấp thuận những thay đổi đó.

d. Thông báo này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa Công ty và ứng viên về xử lý dữ liệu cá nhân và thay thế các phiên bản cũ của Thông báo, mọi cuộc đàm phán hoặc thảo luận trước đó hoặc đương thời.

7. Thông tin liên hệ

Trường hợp ứng viên có bất kỳ ý kiến thắc mắc liên quan đến mục đích xử lý dữ liệu cá nhân hoặc các thông tin chi tiết khác được đề cập tại Thông báo này, vui lòng liên hệ chúng tôi như sau:

Phòng Nhân sự – REE Corporation
Email: recruitment@reecorp.com
Điện thoại: +84 3810 0017