Thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

Các thông tin mà REE thu thập và lưu trữ trong quá trình sử dụng trang web này được sử dụng để giám sát việc sử dụng trang web và giúp phát triển trang web tốt hơn. Việc sử dụng này sẽ không dẫn đến bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân được thu thập hoặc lưu trữ.

Một số trang trong trang web này có thể có phương án cho phép chuyển thông tin và dữ liệu cá nhân của người sử dụng cho REE. Thông tin cá nhân bao gồm bất cứ dữ liệu nào liên quan đến một người đã nhận diện hoặc có thể nhận diện, như tên, tuổi, số chứng minh nhân dân, số điện thoại, địa chỉ email hoặc địa chỉ gửi thư.

Khi người sử dụng chuyển thông tin cá nhân thông qua trang web này, chúng tôi có thể lưu trữ thông tin và dữ liệu cá nhân, loại yêu cầu và có thể biết thêm thông tin với mục đích đáp ứng yêu cầu của người sử dụng. REE không tiết lộ thông tin cá nhân của người sử dụng cho bên thứ ba, trừ khi được miêu tả như trong điều khoản này. Việc tiết lộ cho bên thứ ba có thể bao gồm việc chia sẻ thông tin với các công ty không liên kết nhưng thực hiện các dịch vụ hỗ trợ cho các giao dịch của người sử dụng với REE, bao gồm những bên thứ ba tư vấn về kế toán, chuyên môn, pháp luật cho REE. Bên thứ ba nhận thông tin được yêu cầu bảo mật của các thông tin trong phạm vi mà họ nhận nó và sử dụng các thông tin cá nhân của người sử dụng chỉ trong quá trình cung cấp những dịch vụ đó và chỉ cho những mục đích mà REE yêu cầu.

Trong một số trường hợp, các thông tin cá nhân của người sử dụng có thể được tiết lộ cho bên thứ ba khi được pháp luật cho phép hoặc để tuân theo các quy định và luật hiện hành; ví dụ, khi cung cấp thông tin yêu cầu của tòa án hay cơ quan có thẩm quyền hoặc với các tổ chức như các sở giao dịch và trung tâm lưu ký.

Điều khoản sử dụng

Việc truy cập và sử dụng trang web của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE) phụ thuộc vào những điều khoản, điều kiện dưới đây và luật pháp liên quan của Việt Nam.

Quyền tác giả
Quyền tác giả và các quyền sở hữu trí tuệ khác đối với mọi văn bản, hình ảnh, âm thanh, phần mềm và các nội dung khác trên trang web này thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh cùng các công ty con và công ty liên kết của mình (gọi chung là REE Group). Người truy cập được phép xem các nội dung trong trang web, trích dẫn nội dung bằng cách in ấn, tải về đĩa cứng và phân phát cho người khác chỉ với mục đích phi thương mại, cung cấp thông tin hoặc mục đích cá nhân. Bất kể nội dung nào từ trang web này đều không được sử dụng để bán hoặc phân tán để kiếm lợi và cũng không được chỉnh sửa hoặc đưa vào bất kỳ ấn phẩm hoặc trang web nào khác, dưới dạng in ấn hoặc dạng điện tử, bao gồm cả việc đăng nội dung lên bất cứ trang web nào khác mà không có sự đồng ý trước của REE Group. Các giấy phép hoặc quyền khác đều không được cấp bởi REE Group.

Nhãn hiệu
Tất cả các nhãn hiệu được thể hiện trên trang web này đều thuộc quyền sở hữu hoặc được sử dụng theo sự cấp phép của REE Group và các thành viên liên kết..

Nội dung
Thông tin trên trang web này được biên soạn với sự tin tưởng cao độ nhưng chỉ dành cho các mục đích nghiên cứu thông tin tổng quát. Tuy chúng tôi nỗ lực duy trì thông tin cập nhật và chuẩn xác, nhưng chúng tôi không khẳng định hay bảo đảm theo bất kỳ cách thức nào về sự đầy đủ hoặc chính xác liên quan đến trang web, hoặc thông tin, sản phẩm, dịch vụ, hoặc hình ảnh liên quan trong trang web vì bất cứ mục đích gì.

Mọi thông tin trên trang web này không được xem là lời mời để đầu tư vào REE Group. REE Group và mọi nhân viên, nhà quản lý, và các bên đại diện hoàn toàn không chịu trách nhiệm gì đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí phát sinh do việc truy cập và sử dụng trang web này và các trang web được kết nối với nó, bao gồm nhưng không giới hạn, việc mất đi lợi nhuận, các khoản lỗ trực tiếp hoặc gián tiếp. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm, hoặc liên đới trách nhiệm nếu trang web tạm thời không thể truy cập do các vấn đề kỹ thuật nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi giành quyền thực hiện bất kỳ thay đổi và chỉnh sửa nào đối với trang web này khi thích hợp mà không cần phải thông báo.

Các trang web được kết nối
Tại nhiều điểm trong trang web, người sử dụng có thể nhận được các kết nối đến các trang web khác liên quan đến một khía cạnh cụ thể. Điều này không có nghĩa là REE Group có liên quan đến những trang web hay công ty sở hữu những trang web này. Dù REE Group có ý định kết nối người sử dụng đến các trang web cần quan tâm, nhưng REE Group và các nhân viên, nhà quản lý, hoặc các bên đại diện hoàn toàn không chịu trách nhiệm hoặc liên đới chịu trách nhiệm gì đối với các trang web khác và thông tin chứa đựng trong đó – tất cả mọi thông tin, tài liệu đều chưa được REE Group kiểm chứng.